Neidio i'r prif gynnwy

Pwy ydym ni

Mae Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yn cynghori Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio, rheoli a phresgripsiynu meddyginiaethau yng Nghymru.

Rydym yn gweithio gyda chleifion, gofalwyr a sefydliadau cleifion; gweithwyr gofal iechyd proffesiynol; y diwydiant fferyllol; Llywodraeth Cymru a sefydliadau DU eang i gynhyrchu canllawiau ar ddefnydd gorau meddyginiaethau er mwyn gwneud yn siŵr bod cleifion yng Nghymru yn derbyn gofal priodol.

Rydym yn datblygu partneriaethau arloesol i helpu cleifion yng Nghymru i gael y canlyniadau gorau gan eu meddyginiaethau. Mae pawb sy’n rhan mewn presgripsiynu a rheoli meddyginiaethau yng Nghymru yn cydweithio i sicrhau tegwch mynediad at y meddyginiaethau mwyaf clinigol briodol a chost-effeithiol ar gyfer pobl Cymru.

  • Rydym yn datblygu cyngor amserol, annibynnol ac awdurdodol ar feddyginiaethau newydd.
  • Rydym yn cynghori Llywodraeth Cymru ynglŷn â datblygiadau ym maes gofal iechyd yn y dyfodol.
  • Rydym yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth presgripsiynu meddyginiaethau i Gymru.

 Chyfansoddiad AWMSG

Grwpiau a phwyllgorau eraill

Sut rydym yn gweithio gydag AWTTC

Sefydliad GIG Cymru yw Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) sy’n cefnogi AWMSG a’n his-grwpiau: y Grŵp Meddyginiaethau Newydd a’r Grŵp Cynghori Cymru Gyfan ar Bresgripsiynu.

Mae AWTTC yn cyflogi gwyddonwyr, fferyllwyr, ffarmacolegwyr clinigol, meddygon teulu, economegwyr iechyd, ysgrifenwyr a gweinyddwyr meddygol. Maent yn cydweithio i gynhyrchu’r dystiolaeth orau am feddyginiaethau i AWMSG a’i is-grwpiau.

Mae staff AWTTC yn gweithio ar asesiadau technoleg iechyd; rheoli presgripsiynu meddyginiaethau, diogelwch a thocsicoleg; a dadansoddi data presgripsiynu.

Mae AWTTC wedi’i leoli yng Nghanolfan Academaidd Routledge yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. Gallwch ddarllen rhagor am waith y ganolfan ar wefan AWTTC.

Ein hanes

Ar ddiwedd 1999, sefydlodd Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Bresgripsiynu, o dan gadeiryddiaeth Syr Norman Mills, i gynghori ar wella arferion presgripsiynu a darpariaeth meddyginiaethau yng Nghymru. Argymhellodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen y dylid sefydlu Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan a datblygu Strategaeth Presgripsiynu Cymru Gyfan. Sefydlwyd Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yn 2002 i gynghori Llywodraeth Cymru ar reolaeth a phresgrispiynu meddyginiaethau mewn modd effeithiol, effeithlon a thryloyw.

Gallwch lawrlwytho adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Bresgripsiynu, a gyhoeddwyd yn 2001 (Saesneg yn unig).