Neidio i'r prif gynnwy

Gyda phwy rydym yn gweithio

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, GIG Cymru, byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd, cleifion a’u teuluoedd a gofalwyr, sefydliadau cleifion, y cyhoedd yn gyffredinol, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, y diwydiant fferyllol a’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE). Mae AWTTC yn darparu cefnogaeth ysgrifenyddol ac yn cydlynu ein rhaglen waith.

AWTTC

Mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) yn darparu cefnogaeth glinigol, wyddonol a gweinyddol i AWMSG a’i is-grwpiau. Mae AWTTC yn cynnwys y Gwasanaeth Mynediad Cleifion at Feddyginiaeth (PAMS), Canolfan Cerdyn Melyn Cymru, Uned Cymorth Presgripsiynu Dadansoddol Cymru (WAPSU), ac Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru. Mae gwaith AWTTC yn cynnwys cynhyrchu adnoddau optimeiddio meddyginiaethau, cefnogaeth ddadansoddol a phresgripsiynu, asesiadau technoleg iechyd ar gyfer meddyginiaethau, rhagfynegiadau ariannol a sganio’r gorwel.

Ewch i wefan AWTTC i gael rhagor o wybodaeth.

Llywodraeth Cymru

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi rhaglen genedlaethol Llywodraeth Cymru. Cawsom ein sefydlu yn 2002 i gynghori Llywodraeth Cymru ar feddyginiaethau newydd a’r rhai a ddefnyddir ar hyn o bryd, a presgripsiynu a rheoli meddyginiaethau. Rydym hefyd yn datblygu offer i gynorthwyo i weithredu ac archwilio’r cyngor hwn yn GIG Cymru. Rydym yn dadansoddi data presgripsiynu yn rheolaidd er mwyn meincnodi perfformiad ac ysgogi gwelliant ar draws GIG Cymru.

GIG Cymru

Mae gennym gynrychiolaeth ddaearyddol eang o bob rhan o GIG Cymru, yn cynnwys byrddau iechyd, ymddiriedolaethau a Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC). Ein nod yw sicrhau tegwch mynediad at feddyginiaethau clinigol effeithiol a chost-effeithiol ar gyfer holl bobl Cymru. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi presgripsiynu o’r ansawdd uchaf ar gyfer pobl yng Nghymru drwy asesu meddyginiaethau newydd, datblygu a monitro Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol, datblygu canllawiau ac archwiliadau cenedlaethol, darparu adnoddau addysgol.

Cleifion, sefydliadau cleifion a’r cyhoedd

Mae un o’n hargymhellion strategaeth allweddol yn canolbwyntio ar ‘bartneriaeth gyda’r cyhoedd’ a gwneud yn siŵr bod cleifion a defnyddwyr gwasanaeth wedi’u cynnwys fel partneriaid cydradd yn ein gwaith a’n penderfyniadau. Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’r cyhoedd i sicrhau bod cleifion a defnyddwyr gwasanaeth wedi’u cynnwys yn ein gwaith. Er enghraifft, yn 2016 gwnaethom gynnal ein rheithgor Dinasyddion cyntaf er mwyn adrodd ar wytnwch gwrthfiotigau.

Rydym wedi sefydlu Grŵp Cynnwys Cleifion a'r Cyhoedd (PAPIG) sy’n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Mae PAPIG yn rhan allweddol o’n gwaith ac ymgynghorir â’r grŵp yn rheolaidd ynglŷn â datblygu canllawiau.

Y diwydiant fferyllol

Mae AWTTC yn monitro gweithrediad ein proses Asesu Datblygiad Therapiwtig (TDA), ar ein cyfer ni a’r diwydiant fferyllol. Bydd staff AWTTC yn cyfarfod yn rheolaidd gyda chynrychiolwyr Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain (ABPI), y Grŵp Diwydiant Meddyginiaethau Moesegol (EMIG) a Fferyllydd Arbenigol Caffael Meddyginiaethau Cymru Gyfan, er mwyn caniatáu cyfathrebu dwyffrodd rhwng y diwydiant ac AWTTC. Mae hyn yn cynorthwyo i wella prosesau a methodolegau yng Nghymru ac i rannu profiadau o ymgysylltiad y diwydiant gyda sefydliadau asesu technoleg iechyd eraill. Caiff awgrymiadau sy’n deillio o’r cyfarfodydd hyn eu hystyried gan ein Pwyllgor Llywio.

NICE

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn asesu meddyginiaethau i'w defnyddio yn y GIG yng Nghymru a Lloegr. Mae canllawiau NICE yn berthnasol yng Nghymru: Rhaid i GIG Cymru ddilyn penderfyniadau NICE ynglŷn â meddyginiaethau sydd newydd eu trwyddedu a meddyginiaethau sydd ag estyniadau trwydded newydd. Os yw NICE yn argymell meddyginiaeth, rhaid i weithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru allu ei bresgripsiynu ar gyfer cleifion cyn pen 60 diwrnod o argymhelliad NICE.

Bydd NICE yn asesu pob meddyginiaeth i drin canser a'r mwyafrif o feddyginiaethau newydd. Fodd bynnag, gallwn asesu meddyginiaeth i'w defnyddio yn GIG Cymru yn yr amgylchiadau canlynol:

  • Nid yw NICE yn disgwyl cyhoeddi canllawiau cyn pen 12 mis ar ôl i'r feddyginiaeth gael ei thrwyddedu;
  • Mae trwydded y feddyginiaeth yn cael ei hymestyn, er enghraifft, i drin grŵp gwahanol o gleifion;
  • Mae fformiwleiddiad newydd o feddyginiaeth wedi'i drwyddedu.