Neidio i'r prif gynnwy

AWMSG yn lansio proses newydd ar gyfer arfarnu meddyginiaethau a drwyddedir i'w defnyddio gyda phlant

Ym mis Rhagfyr 2020 cymeradwyodd Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) broses newydd ar gyfer arfarnu meddyginiaethau y mae eu trwydded wedi’i hymestyn i gynnwys defnydd gyda phlant a phobl ifanc dan 18 oed. Rhagwelir y bydd y broses sydd wedi’i symleiddio yn arwain at well mynediad at feddyginiaethau trwyddedig ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru.
 

O dan y broses newydd bydd AWMSG yn rhoi ystyriaeth i feddyginiaethau sy’n bodloni’r holl feini prawf canlynol:

  • rhaid i’r estyniad trwydded fod ar gyfer defnyddio’r feddyginiaeth gyda chleifion dan 18 oed
  • mae’r feddyginiaeth wedi’i derbyn ar gyfer ei defnyddio gydag oedolion (18 oed a throsodd) gan AWMSG neu NICE; ac mae’n rhaid i gyngor neu ganllawiau ddal fod yn berthnasol
  • rhaid i estyniad y drwydded gyfateb i’r dynodiad oedolion a dderbyniwyd ar gyfer ei defnyddio gan AWMSG neu NICE, ym mhob agwedd oni bai am y grŵp oed targed o gleifion

Pan fodlonir y meini prawf, bydd AWTTC yn paratoi asesiad ac argymhellid drafft ar gyfer ei ystyried gan AWMSG. Ni chaiff meddyginiaethau a arfarnir o dan y broses newydd eu hystyried gan y Grŵp Meddyginiaethau Newydd. Bydd y newid hwn a newidiadau eraill i’r broses yn golygu ei bod yn debygol y ceir argymhelliad yn gyflymach nag ar gyfer cyflwyniadau llawn neu gyfyngedig. Gellir gweld manylion pellach y broses newydd ar wefan AWMSG.

Cafodd y feddyginiaeth gyntaf i fodloni’r meini prawf ar gyfer y broses newydd ei hystyried yng nghyfarfod AWMSG ar 10 Mawrth 2021. Argymhellodd AWMSG lurasidone (Latuda®) ar gyfer trin sgitsoffrenia ymhlith pobl ifanc rhwng 13 a 17 oed. Mae lurasidone wedi ei argymell ers 2015 ar gyfer trin sgitsoffrenia ymhlith oedolion. Mae’r cyngor mwyaf diweddar gan AWMSG wedi’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, gan ymestyn defnydd lurasidone i boblogaeth iau.