Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion diweddaraf

16/09/2021
Sut mae AWTTC yn cefnogi diogelwch cleifion?

Mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC), sef cangen cymorth proffesiynol Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG), yn hyrwyddo defnydd diogel ac effeithiol o feddyginiaethau, drwy gefnogi’r gwaith o ddatblygu a gweithredu canllawiau arfer gorau a Dangosyddion Presgripsiynu Cenedlaethol sy’n gysylltiedig â hyrwyddo diogelwch meddyginiaethau. 

15/09/2021
AWMSG yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2020-2021

Yn adroddiad blynyddol newydd Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG), gallwch ddarllen trosolwg o 2020 – 2021 o ran sut y gwnaeth AWMSG a Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) ymateb i heriau’r pandemig a chefnogi presgripisiynu meddyginiaethau diogel a darbodus.

31/08/2021
Crynodeb o Gyfarfod PAPIG Gorffennaf 2021

Cynhaliwyd cyfarfod y Grŵp er budd Cleifion a’r Cyhoedd (PAPIG) rhithwir cyntaf ar 23 Gorffennaf, a oedd yn canolbwyntio ar gyfathrebu ac ymgysylltu. 

09/07/2021
Mae AWTTC yn llofnodi Addewid Cynhwysiant a Lles RPS

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod AWTTC wedi arwyddo Adduned Cynhwysiant a Lles y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol.

30/06/2021
AWTTC yn cyflwyno gwaith yng Nghyfarfod Gwyddonol Blynyddol PRIMM

Cynhaliodd Presgripsiynu ac Ymchwil mewn Rheoli Meddyginiaethau (PRIMM) ei Gyfarfod Gwyddonol Blynyddol rhif 32 ym mis Mehefin 2021. Archwiliodd y cyfarfod y testun “Data Mawr…ai dyma Ddyfodol Optimeiddio Meddyginiaethau?” a chyflwynodd AWTTC ddau boster yn llwyddiannus.

30/06/2021
AWTTC yn creu partneriaeth gyda ScriptSwitch i gefnogi mentrau rheoli meddyginiaethau ledled Cymru

Mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) yn cydweithio â ScriptSwitch i sicrhau bod negeseuon presgripsiynu allweddol Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yn weladwy i bresgripsiynwyr yng Nghymru.

30/06/2021
Cyfarfod blynyddol rhithwir HTAi 2021 ym Manceinion, 19–23 Mehefin 2021

Cynhaliodd Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC), ar y cyd â Healthcare Improvement Scotland a’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal, Gyfarfod Blynyddol Asesu Technoleg Iechyd Rhyngwladol (HTAi). Cynhaliwyd y cyfarfod yn rhithwir a chafwyd presenoldeb da gan gydweithwyr AWTTC.

07/06/2021
Penodi Cadeirydd AWMSG - croeso i geisiadau

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am ymgeiswyr am swydd Cadeirydd Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru (AWMSG).

27/05/2021
Diwrnod Arfer Gorau AWTTC - Gwanwyn 2021

Cynhaliodd AWTTC ei Diwrnod Ymarfer rhithwir Gorau cyntaf ar 13 Ebrill 2021; digwyddiad ar-lein oedd hwn yn canolbwyntio ar rannu peth o’r gwaith optimeiddio meddyginiaethau rhagorol sy’n digwydd yng Nghymru. Mae fideos o'r cyflwyniadau bellach ar gael i'w gweld.

20/05/2021
Ymgynghoriad ar y Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Rydym yn gwahodd sylwadau ac awgrymiadau gan bartneriaid a rhanddeiliaid ynglŷn â’r Strategaeth Cyfathrebu ac YmgysylltuSylwch: Mae'r ymgynghoriad bellach wedi cau.

10/05/2021
AWMSG yn lansio proses newydd ar gyfer arfarnu meddyginiaethau a drwyddedir i'w defnyddio gyda phlant

Ym mis Rhagfyr 2020 cymeradwyodd Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) broses newydd ar gyfer arfarnu meddyginiaethau y mae eu trwydded wedi’i hymestyn i gynnwys defnydd gyda phlant a phobl ifanc dan 18 oed.

23/03/2021
Diweddariad Cadeirydd AWMSG

Mae’r Athro Ceri Phillips wedi rhoi’r gorau i fod yn Gadeirydd Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yn dilyn ei benodi’n Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

19/03/2021
Cyngor meddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer pum meddyginiaeth.

26/01/2021
Dan sylw: AWMSG yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2019-2020

Yn adroddiad blynyddol Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar ei newydd wedd cewch drosolwg o 2019-2020 wrth i AWMSG ddechrau ar bennod newydd.

31/12/2020
AWMSG yn cynnal ei Ddiwrnod Agored rhithwir cyntaf ar gyfer y Diwydiant Fferyllol

Mae tîm Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yn parhau i addasu i ffordd newydd o weithio gyda lansiad rhaglen Diwrnodau Agored rhithwir ar gyfer y diwydiant fferyllol.

26/10/2020
Cyngor meddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor newydd gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer un feddyginiaeth.

28/09/2020
Cyngor meddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor newydd gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer tair meddyginiaeth.

07/08/2020
Cyngor meddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor newydd gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer tair meddyginiaeth.

06/07/2020
AWTTC yn ehangu ei gylch gwaith addysg gyda chydweithrediad newydd

Mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) wedi gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar fodiwl newydd a gafodd ei lansio ym mis Mehefin.

01/07/2020
Adolygiad cadarnhaol gan AWMSG yn gwneud cyffur atal HIV ar gael fel mater o drefn yng Nghymru

Yn dilyn astudiaeth lwyddiannus a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, bydd cyfuniad cyffuriau proffylacsis cyn-gysylltiad er atal HIV ar gael fel mater o drefn i’r rheini sy’n gymwys ledled Cymru.