Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion diweddaraf

07/06/2021
Penodi Cadeirydd AWMSG - croeso i geisiadau

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am ymgeiswyr am swydd Cadeirydd Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru (AWMSG).

27/05/2021
Diwrnod Arfer Gorau AWTTC - Gwanwyn 2021

Cynhaliodd AWTTC ei Diwrnod Ymarfer rhithwir Gorau cyntaf ar 13 Ebrill 2021; digwyddiad ar-lein oedd hwn yn canolbwyntio ar rannu peth o’r gwaith optimeiddio meddyginiaethau rhagorol sy’n digwydd yng Nghymru. Mae fideos o'r cyflwyniadau bellach ar gael i'w gweld.

20/05/2021
Ymgynghoriad ar y Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu ar agor nawr

Rydym yn gwahodd sylwadau ac awgrymiadau gan bartneriaid a rhanddeiliaid ynglŷn â’r Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu.

10/05/2021
AWMSG yn lansio proses newydd ar gyfer arfarnu meddyginiaethau a drwyddedir i'w defnyddio gyda phlant

Ym mis Rhagfyr 2020 cymeradwyodd Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) broses newydd ar gyfer arfarnu meddyginiaethau y mae eu trwydded wedi’i hymestyn i gynnwys defnydd gyda phlant a phobl ifanc dan 18 oed.

23/03/2021
Diweddariad Cadeirydd AWMSG

Mae’r Athro Ceri Phillips wedi rhoi’r gorau i fod yn Gadeirydd Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yn dilyn ei benodi’n Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

19/03/2021
Cyngor meddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer pum meddyginiaeth.

26/01/2021
Dan sylw: AWMSG yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2019-2020

Yn adroddiad blynyddol Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar ei newydd wedd cewch drosolwg o 2019-2020 wrth i AWMSG ddechrau ar bennod newydd.

31/12/2020
AWMSG yn cynnal ei Ddiwrnod Agored rhithwir cyntaf ar gyfer y Diwydiant Fferyllol

Mae tîm Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) yn parhau i addasu i ffordd newydd o weithio gyda lansiad rhaglen Diwrnodau Agored rhithwir ar gyfer y diwydiant fferyllol.

26/10/2020
Cyngor meddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor newydd gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer un feddyginiaeth.

28/09/2020
Cyngor meddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor newydd gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer tair meddyginiaeth.

07/08/2020
Cyngor meddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor newydd gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer tair meddyginiaeth.

06/07/2020
AWTTC yn ehangu ei gylch gwaith addysg gyda chydweithrediad newydd

Mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) wedi gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar fodiwl newydd a gafodd ei lansio ym mis Mehefin.

01/07/2020
Adolygiad cadarnhaol gan AWMSG yn gwneud cyffur atal HIV ar gael fel mater o drefn yng Nghymru

Yn dilyn astudiaeth lwyddiannus a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, bydd cyfuniad cyffuriau proffylacsis cyn-gysylltiad er atal HIV ar gael fel mater o drefn i’r rheini sy’n gymwys ledled Cymru.

25/03/2020
Coronavirus (COVID-19) - cyngor therapiwtig

Mae AWTTC wedi casglu cyfres o adnoddau ynghyd ar gyfer presgripsiynwyr a chleifion er mwyn cynorthwyo gyda defnydd priodol meddyginiaethau yn ystod y pandemig presennol. Gellir gweld y rhain yn Hwb Therapiwtig AWTTC COVID-19.

18/02/2020
Cyngor meddyginiaethau newydd ar gyfer GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyngor newydd gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) ar gyfer dau feddyginiaeth, dolutegravir / lamivudine (Dovato®) a plerixafor (Mozobil®)  

20/12/2019
Cyflwyniad ym mhumed Cyfarfod Blynyddol Rhwydwaith Cleifion Clefydau Prin Cymru

Amlinellwyd proses AWMSG ar gyfer arfarnu meddyginiaethau newydd a ddefnyddir i drin cyflyrau prin a chyflwynwyd canlyniadau adolygiad o’r broses.