Neidio i'r prif gynnwy

Dadansoddiad presgripsiynu

Adroddiadau Presgripsiynu Blynyddol
12/01/2021

Mae AWTTC wedi datblygu'r Adroddiadau Rhagnodi Blynyddol canlynol ar gyfer byrddau iechyd yng Nghymru. Adroddiadau cymharol unigol yw'r rhain sy'n rhoi safle a chynnydd y bwrdd iechyd mewn perthynas â chyfres o fesurau mewn perthynas â'r byrddau iechyd eraill.

Monitro meddyginiaethau a arfarnwyd gan NICE ac AWMSG
14/11/2016

Bwriad y papur hwn yw hysbysu AWMSG o'r cynnydd a wnaed wrth fonitro'r defnydd o feddyginiaethau a werthuswyd gan AWMSG a'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE).

Dadansoddiad presgripsiynu gofal sylfaenol - meddyginiaethau a ddefnyddir mewn diabetes
16/09/2015

Paratowyd y ddogfen hon gan Uned Cymorth Presgripsiynu Dadansoddol Cymru (WAPSU) i roi dadansoddiad manwl o bresgripsiynu maes therapiwtig diabetes ar lefel cenedlaethol, bwrdd iechyd a chlystyrau meddygon teulu.

Dadansoddiad presgripsiynu gofal sylfaenol ar gyfer Tramadol
31/03/2015

Paratowyd y dogfennau hyn gan Uned Cymorth Presgripsiynu Dadansoddol Cymru (WAPSU) i gefnogi adnoddau addysgol Tramadol, a gymeradwywyd gan AWMSG ym mis Tachwedd 2013.

Dadansoddiad presgripsiynu anadlol gyda chymaryddion lefel clwstwr
28/02/2015

Mae'r papur hwn yn rhoi dadansoddiad o bresgripsiynu gofal sylfaenol yng Nghymru a Lloegr ar gyfer meddyginiaethau a chymysgeddau ym maes therapiwtig anadlol am y cyfnod Gorffennaf 2013 - Mehefin 2014.

Cymaryddion lefel clystyrau meddygon teulu
31/10/2014

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu dull arfaethedig ar gyfer datblygu cymaryddion grwpiau clwstwr, yn seiliedig ar debygrwydd economaidd-gymdeithasol a nifer yr achosion o afiechyd, fel y gellir meincnodi presgripsiynu.

Dadansoddiad presgripsiynu gofal sylfaenol 2012-2013 cynhyrchion heb glwten
31/10/2013

Mae'r ddogfen hon yn adolygu presgripsiynu cynhyrchion heb glwten yng Nghymru, gan gyfeirio at Ganllaw Cymru i Bresgripsiynu Cynhyrchion Heb Glwten.