Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau Presgripsiynu a Rheoli Asthma Oedolion Cymru Gyfan

Nod y canllaw hwn yw lleihau amrywiad mewn presgripsiynu anadlwyr. Mae sawl archwiliad mewn gwahanol fyrddau iechyd wedi dangos amrywiad mawr mewn presgripsiynu rhwng gwahanol bractisau er gwaethaf nifer tebyg yr achosion o asthma. Mae nifer o fyrddau iechyd wedi creu canllawiau lleol ar gyfer rheoli asthma, a thrafodwyd a chytunwyd yng nghyfarfodydd y Grŵp Gweithredu Iechyd Anadlol (RHIG) y byddai canllaw Cymru Gyfan yn fwy effeithiol na chynlluniau lleol.

Mae angen rheoli cleifion sydd ag asthma yn ôl difrifoldeb eu clefyd. Dylai’r holl gleifion sydd ag asthma gael eu trin gyda chorticosteroid a fewnanadlir ac mae’r arfer o ddefnyddio monotherapi broncoledydd cyfnod byr erbyn hyn yn hen. Ymhlith y rheini sydd â symptomau a reolir yn dda mae rheolaeth briodol yn cynnwys cael therapi llai dwys. O gofio’r cyngor sy’n cysylltu defnydd steroid dos uchel a fewnanadlir gydag effeithiau niweidiol difrifol posibl, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf bu ymdrech ar y cyd i gynyddu diogelwch cleifion a lleihau’r dos o gorticosteroidau a fewnanadlir a ddefnyddir gan gleifion yn ddyddiol er mwyn rheoli eu hasthma. Yn ogystal â chael effaith sylweddol ar ddiogelwch cleifion gall hyn hefyd sicrhau arbedion effeithlonrwydd cost. Gall hyn, yn ei dro, hwyluso mynediad mwy amserol at therapïau cost uchel, newydd (e.e. cyfryngau biolegol) ymhlith y rheini sydd â chlefyd difrifol, ac felly optimeiddio triniaeth yr holl gleifion sydd ag asthma.

Mae AWMSG wedi cymeradwyo’r canllawiau a ddatblygwyd gan RHIG fel canllawiau ‘Interim’ hyd nes y cyhoeddir canllawiau NICE/BTS/SIGN yr ydym yn rhagweld y byddant yn cael eu cyhoeddi yn 2021.

All Wales Adult Asthma Management and Prescribing Guideline 935KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Awst 2020)