Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau rhagnodi

Rheolaeth glinigol gychwynnol ysmygwyr sy'n oedolion mewn gofal eilaidd
02/06/2021

Nod y ddogfen hon yw hysbysu ac arwain staff gofal iechyd yn GIG Cymru ynglŷn â sut i ddechrau therapi disodli nicotin (NRT) er mwyn rheoli ddiddyfnu nicotin ymhlith oedolion sy’n ysmygu ac sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty (gofal eilaidd).

Safonau cenedlaethol Cymru ar gyfer adolygu meddyginiaethau
02/06/2021

Datblygwyd Safonau Cenedlaethol Cymru ar gyfer Adolygu Meddyginiaethau er mwyn rhoi dull strwythuredig ar gyfer adolygu meddyginiaethau ac maent yn feincnodau ar gyfer ansawdd, gyda’r nod o optimeiddio diogelwch cleifion ac arfer presgripsiynu.

Eitemau a nodir fel gwerth isel ar gyfer presgripsiynu yn GIG Cymru
21/05/2021

Nod y dogfennau hyn yw lleihau presgripsiynu meddyginiaethau sy'n cynnig budd clinigol cyfyngedig i gleifion a lle gallai fod triniaethau mwy cost-effeithiol ar gael.

Canllawiau presgripsiynu a monitro gofal a rennir
24/02/2021

Mae'r ddogfen hon yn diweddaru egwyddorion arfer gorau ar gyfer cytundebau presgripsiynu gofal a rennir.

Dilemâu Presgripsiynu: Canllaw i Bresgripsiynwyr
24/02/2021

Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllaw i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ynglŷn â hyd presgripsiynu, bwydydd, meddyginiaethau cyflenwol a therapïau amgen, anhwylderau cyffredin, triniaeth ffrwythlondeb, diffyg ymgodol, presgripsiynu ar gyfer yr hunan a'r teulu, ymwelwyr o dramor, brechlynnau teithio ac iechyd galwedigaethol, sefyllfaoedd presgripsiynu nad ydynt yn dod o dan y GIG, yn cynnwys gofal preifat a phresgripsiynau preifat, meddyginiaethau didrwydded a phresgripsiynu y tu allan i ganllawiau cenedlaethol.

Dogfen atgoffa am arfer gorau: Peidiwch â defnyddio nitrofurantoin i drin pyeloneffritis
24/02/2021

Mae’r ddogfen ‘Atgoffa am Arfer Gorau’ fer hon wedi’i datblygu i hysbysu presgripsiynwyr gofal sylfaenol ynglŷn â pheidio â phresgripsiynu nitrofurantoin ar gyfer cleifion yr amheuir fod ganddynt pyeloneffritis, y sail resymegol am hyn a beth ellid eu bresgripsiynu yn ei le.

Diogelu defnyddwyr clytiau opioid trwy safoni cwnsela cleifion a rhoddwyr gofal
22/12/2020

Nod y rhestr wirio cwnsela yw cynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, sy'n gweithio mewn fferyllfeydd cymunedol, gofal sylfaenol a gofal eilaidd, yn y gwaith hollbwysig o gwnsela cleifion ar ddefnydd diogel ac effeithiol clytiau opioid.

Adnoddau poen parhaus
22/12/2020

Mae'r pecyn adnoddau hwn yn rhoi gwybodaeth gyfeirio a mynediad i weithwyr gofal iechyd proffesiynol at wybodaeth briodol, berthnasol a chyfoes ar reoli poen di-falaen parhaus (cronig) drwy ddulliau sydd ddim yn rhai ffarmacolegol a rhai ffarmacolegol mewn lleoliadau anarbenigol.

Canllawiau Presgripsiynu a Rheoli Asthma Oedolion Cymru Gyfan
20/08/2020

Nod y canllaw hwn yw lleihau amrywiad mewn presgripsiynu anadlwyr. Mae sawl archwiliad mewn gwahanol fyrddau iechyd wedi dangos amrywiad mawr mewn presgripsiynu rhwng gwahanol bractisau er gwaethaf nifer tebyg yr achosion o asthma. Mae nifer o fyrddau iechyd wedi creu canllawiau lleol ar gyfer rheoli asthma, a thrafodwyd a chytunwyd yng nghyfarfodydd y Grŵp Gweithredu Iechyd Anadlol (RHIG) y byddai canllaw Cymru Gyfan yn fwy effeithiol na chynlluniau lleol.

Holl Ganllaw Cymru ar gyfer Byrddau / Ymddiriedolaethau Iechyd a Darparwyr Gofal Cymdeithasol mewn perthynas â Meddyginiaethau a Gweithwyr Cymorth Gofal
19/06/2020

Bwriad y canllaw hwn yw rhoi gwybodaeth i reolwyr, unigolion cyfrifol, nyrsys cofrestredig a gweithwyr cymorth gofal mewn sefydliadau Cymru ar sut a phryd y gall nyrs gofrestredig ddirprwyo'r dasg o gymorth meddyginiaethau i weithiwr cymorth gofal, a'r safonau addysg a hyfforddiant angenrheidiol, a pholisïau a gweithdrefnau sy'n ofynnol i hwyluso hyn.

Cyngor Cymru gyfan ar wrthgeulydd drwy'r geg ar gyfer ffibriliad atrïaidd anfalfaidd
11/03/2020

Mae’r canllaw hwn yn canolbwyntio ar drin cleifion sydd â ffibriliad atrïaidd anfalfaidd (NVAF) ac mae’n cynnwys Offeryn Asesu Risgiau/Manteision ar gyfer Triniaeth Gwrthgeulyddion drwy’r Geg ac argymhellion o ‘Monitro Warfarin’ (a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2012) sy'n berthnasol i drin NVA.

Rheoli endocrin dysfforia rhywedd mewn oedolion
14/11/2019

Bwriedir y ddogfen hon ar gyfer ymarferwyr anarbenigol sy'n ymwneud â phresgripsiynu a monitro therapïau meddygol a ddefnyddir i reoli dysfforia rhywedd.

Canllaw rheoli a phresgripsiynu COPD Cymru gyfan
01/05/2019

Nod y prosiect hwn yw lleihau amrywiad mewn presgripsiynu anadlyddion.

Canllaw i bresgripsiynu cynhyrchion heb glwten
30/11/2018

Mae cynhyrchion heb glwten yn rhan hanfodol o’r driniaeth glinigol ar gyfer clefyd seliag. Nod Canllaw Cymru Gyfan i Bresgripsiynu Cynhyrchion Heb Glwten yw cefnogi meddygon teulu a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill i reoli cleifion sydd â chlefyd seliag, a chynorthwyo'r broses gwneud penderfyniadau mewn perthynas â phresgripsiynu bwydydd heb glwten cymeradwyedig Pwyllgor Cynghori ar Sylweddau Ffiniol (ACBS).

Canllawiau gwrthficrobaidd gofal sylfaenol
30/07/2018

Nod y canllawiau hyn yw rhoi arweiniad safonedig cynhwysfawr ar gyfer defnyddio gwrthficrobau/trin heintiau mewn gofal sylfaenol ledled Cymru.

Defnydd diogel o atalyddion pwmp proton
28/02/2018

Nod y ddogfen hon yw tynnu sylw at, a helpu i fynd i'r afael â'r materion diogelwch cleifion sy'n gysylltiedig â defnydd hirdymor atalyddion pwmp proton (PPIs) ymhlith oedolion.

Ffarmacotherapi ar gyfer rhoi'r gorau i ysmygu
15/02/2018

Mae'r canllaw hwn yn cefnogi presgripsiynu a chyflenwi priodol ffarmacotherapi rhoi'r gorau i ysmygu yn GIG Cymru ar gyfer ysmygwyr sy'n cael eu cymell i roi'r gorau iddi.

Llyfr fformiwlâu anhwylderau cyffredin
08/02/2018

Nod y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin yw gwella mynediad cleifion at gyngor cyson, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer rheoli anhwylderau cyffredin. Datblygwyd y llyfr fformiwlâu gan ddefnyddio adnoddau cydnabyddedig ac roedd yn cynnwys ymgynghori gyda nifer o broffesiynau i sicrhau bod fferyllwyr a meddygon teulu yn darparu cyngor cyson.

Polisi cysoni meddyginiaethau amlddisgyblaethol
30/06/2017

Datblygwyd y ddogfen bolisi hon i roi gwybodaeth i weithwyr gofal iechyd proffesiynol i hyrwyddo cysoni meddyginiaethau yn ddiogel ac yn amserol ac mae'n rhoi arweiniad ar gwblhau'r broses.

Clefyd cronig yr arennau
15/02/2017

Mae'r adnodd rheoli meddyginiaethau CKD hwn yn cynnwys gwybodaeth ategol i dimau gofal sylfaenol ynglŷn â materion clinigol, cyfeiriadau at adnoddau defnyddiol pellach ac mae'n cynnwys set sleidiau addysgol.