Neidio i'r prif gynnwy

Gwneud cyflwyniad – cleifion, gofalwyr a'r cyhoedd

Gallai eich sylwadau wneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion yng Nghymru. Rydym am glywed gan unigolion neu grwpiau bach o gleifion a gofalwyr, a sefydliadau cleifion mawr.

Rydym yn cynghori Llywodraeth Cymru ynglŷn ag a ddylai meddyginiaeth newydd gael ei defnyddio yn GIG Cymru. 

Rydym yn asesu pa mor dda mae meddyginiaeth newydd yn gweithio i drin cyflwr iechyd. Byddwn yn ei chymharu gyda meddyginiaethau a ddefnyddir ar hyn o bryd i drin y cyflwr hwnnw. Byddwn hefyd yn edrych ar faint yn fwy (neu lai) y mae’r feddyginiaeth newydd yn gostio, a chanfod a oes grŵp penodol o gleifion a fyddai’n elwa fwyaf o’r driniaeth. 

Bydd ein tudalen trosolwg o'r broses arfarnu yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi.

Hoffem wybod sut mae cyflwr iechyd yn effeithio ar fywydau cleifion a’u teuluoedd a’u gofalwyr yng Nghymru.

Dywedwch wrthym am eich profiadau ac unrhyw feddyginiaethau yr ydych yn eu cymryd, neu wedi bod yn eu cymryd. Mae’n bwysig dweud wrthym os ydych chi’n teimlo nad yw eich anghenion o ran triniaeth yn cael eu diwallu.

Gallai eich sylwadau wneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion yng Nghymru.

Rydym wedi rhestru’r meddyginiaethau yr ydym yn eu hasesu ar hyn o bryd ar ein tudalen arfarniadau sydd ar y gweill. Llenwch ein holiadur ar-lein, neu lawrlwythwch ef er mwyn ei lenwi a’i e-bostio atom ynawttc@wales.nhs.uk . Os hoffech i ni anfon copi atoch i chi ei lenwi, cysylltwch â ni. 

Rydym yn croesawu unrhyw ymatebion gan gleifion a’u teuluoedd a gofalwyr, a sefydliadau cleifion.

Unrhyw gwestiynau?

Rydym yn ateb rhai cwestiynau cyffredin isod:

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau: dros y ffôn ar 029 218 26900, neu drwy e-bost yn awttc@wales.nhs.uk .

Rydym yn cynhyrchu adnoddau i gynorthwyo cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru i wneud yn siŵr bod meddyginiaethau yn cael eu defnyddio’n effeithiol ac yn briodol.

  • Taflenni gwybodaeth i gleifion fel y gallant ddeall eu meddyginiaethau a sut i'w cymryd yn ddiogel.
  • Canllawiau presgripsiynu er mwyn i feddygon ddewis y feddyginiaeth orau i’w cleifion.
  • Offer dysgu er mwyn i bresgripsinwyr a fferyllwyr ddefnyddio meddyginiaethau yn ddiogel ac effeithiol.
  • Adroddiadau yn dangos patrymau meddyginiaethau sy’n cael eu persgripsiynu ledled Cymru.

Pam mae eich barn yn bwysig?

Ein nod yw gwneud meddyginiaethau yn fwy diogel a mwy effeithiol i gleifion yng Nghymru.

Mae mewnbwn gan gleifion yn hollbwysig, oherwydd ein nod yw gwella’r gofal a’r driniaeth a gewch. Hoffem glywed gennych yn uniongyrchol sut mae cyflwr iechyd a’r triniaethau ar ei gyfer yn effeithio ar gleifion.

Adnoddau sydd angen eich barn

Hoffem glywed eich barn am yr adnoddau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd. Gellir gweld y rhain ar ein tudalen Ymgynghoriadau. Nid oes angen i chi wneud sylwadau ar y ddogfen gyfan; dim ond ar y rhannau sydd fel petaent yn berthnasol i chi.

Lawrlwythwch a llenwch ein ffurflen a’i hanfon atom yn: awttc@wales.nhs.uk

Sut fyddwn ni’n defnyddio eich sylwadau?

  • Rydym yn casglu’r holl sylwadau rydym yn eu derbyn drwy ymgynghori ac yn eu cyflwyno i’r grŵp sy’n datblygu’r adnodd.
  • Rydym yn mynd i’r afael â phob sylw ac yn newid ein dogfennau yn unol â hynny, ac yn cefnogi’r newidiadau hyn.
  • Rydym yn cynhyrchu adroddiad sy’n cynnwys yr holl sylwadau a gyflwynwyd, gan eu crynhoi os yn briodol. Gallwch ofyn i ni anfon copi o’r adroddiad cryno hwn atoch.
  • Ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw sylwadau os credwn eu bod yn amhriodol neu’n anghyfreithlon.

Drwy anfon eich sylwadau atom, rydych yn cytuno iddynt gael eu defnyddio fel y disgrifir uchod.